การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เสริมรายได้และความรู้เบื้องต้นด้านการเงิน

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เสริมรายได้และความรู้เบื้องต้นด้านการเงิน

ผลิตโดย โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน การปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ การเลือกวัสดุปลูกและอุปกรณ์ สารละลายธาตุอาหารและการเตรียมสารละลาย การเพาะต้นกล้า การย้ายปลูกและการดูแลรักษาตลอดอายุพืช ตัวอย่างการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การรวบรวมข้อมูลเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายและรายได้ การเลือกกลุ่มลูกค้าและการตั้งราคา

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร
  2. ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ปลูกผักในระบบสารละลายธาตุอาหาร
  3. ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถเตรียมสารละลายธาตุอาหาร
  4. ผู้เรียนมีความเข้าใจ เพาะต้นกล้า และการดูแลรักษาพืชที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร
  5. ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูลเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายและรายได้ การเลือกกลุ่มลูกค้าและการตั้งราคา

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

ผศ.ดร. สุรพล ฐิติธนากุล

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”