กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์

ผลิตโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

ความหมายและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทและกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ การออกแบบและวางแผนรายการนำเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนบอกรูปแบบและประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้
  2. ผู้เรียนอธิบายแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้
  3. ผู้เรียนใช้แบบประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้
  4. ผู้เรียนออกแบบรายการนำเที่ยวเชิงเกษตรได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

อาจารย์ปทิดา โมราศิลป์

สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”