ข้อควรรู้ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข้อควรรู้ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผลิตโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี เงินได้พึงประเมินและแหล่งเงินได้ การยกเว้นภาษี ประเภทของเงินได้พึงประเมินและการหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อนการคำนวณและยื่นแบบแสดงรายการภาษี แนวทางการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจเพื่อวางแผนภาษีให้เหมาะสม

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  2. ผู้เรียนสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้สอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถคำนวณและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้เรียนสามารถแสดงแนวทางในการวางแผนการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบและเลือกรูปแบบของธุรกิจให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีเงินได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

อาจารย์ดวงใจ ตันติวัตรกุล

สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”