การนำเข้าและส่งออก

การนำเข้าและส่งออก

ผลิตโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนนำเข้าและส่งออก ข้อตกลงสำหรับมือใหม่ การเงินระหว่างประเทศ และขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกสำหรับมือใหม่

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถจดจำความรู้พื้นฐานการนำเข้าและส่งออก
  2. ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออก
  3. ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น​
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”