ทำธุรกิจโฮมสเตย์อย่างไรให้คุ้มทุน

ทำธุรกิจโฮมสเตย์อย่างไรให้คุ้มทุน

ผลิตโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจโฮมสเตย์และเงินลงทุนที่เกี่ยวข้อง ระบบบัญชีด้านการควบคุมรายได้และค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกำไรเกี่ยวกับการกำหนดราคา การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและกำหนดกำไรเป้าหมาย การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินด้วยการวิเคราะห์งบลงทุน (Capital Budgeting)

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูลเงินลงทุน ต้นทุน และรายได้ที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจโฮมสเตย์
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างรายได้และกำหนดราคาได้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของธุรกิจโฮมสเตย์
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จุดเสมอตัวและการกำหนดกำไรเป้าหมายของธุรกิจโฮมสเตย์
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินด้วยการวิเคราะห์งบลงทุน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น​
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

ดร.บุญฑริกา ใจกระจ่าง

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”