เทคนิคการทำบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ

เทคนิคการทำบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ

ผลิตโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

ระบบบัญชี การควบคุมภายในพื้นฐาน ประเภทของธุรกิจบริการ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้นและขั้นปลาย การจัดทำรายงานทางการเงิน

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนเข้าใจระบบบัญชี การควบคุมภายในพื้นฐานของธุรกิจบริการ
  2. ผู้เรียนสามารถจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจบริการได้
  3. ผู้เรียนสามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

อาจารย์สมนึก เลิศแก้ว

สาขาวิชาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”