วิธีสร้างรายได้ที่บ้าน

วิธีสร้างรายได้ที่บ้าน

ผลิตโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับรายวิชา

วิธีสร้างรายได้ที่บ้านหลากหลายวิธี ประกอบด้วย การเปิดร้านขายของออนไลน์ทางเฟสบุ๊คและ Shopee  การเปิดร้านขายของกับ FoodPanda การทำงานฟรีแลนซ์ที่ตนถนัดโดยรับงานและส่งงานออนไลน์  การเป็นยูทูปเบอร์ และการทำสติกเกอร์ไลน์ขาย

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถเปิดร้านขายของออนไลน์กับเฟสบุ๊คและ Shopee ได้
  2. ผู้เรียนสามารถเปิดร้านขายของกับ FoodPanda ได้ผู้เรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบ ระบบการทำงานและวิธีการใช้เครื่องขึ้นรูปยางแบบแม่พิมพ์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถสมัครทำงานฟรีแลนซ์กับ FastWork ได้
  4. ผู้เรียนสามารถเปิดช่องยูทูปเพื่อหารายได้ด้วยการเป็นยูทูปเบอร์ได้
  5. ผู้เรียนสามารถทำสติกเกอร์ไลน์ขายได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป​
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

อาจารย์ศรินทิพย์ อนุรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”