การออกแบบเว็บเพจและสร้างระบบเว็บต้นแบบสมัยใหม่ ด้วย Adobe XD

การออกแบบเว็บเพจและสร้างระบบเว็บต้นแบบสมัยใหม่ ด้วย Adobe XD

ผลิตโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาเว็บไซต์ หลักการออกแบบเว็บเพจ  เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบเว็บเพจ ระบบกริดเลเอาท์สำหรับการจัดวางตำแหน่งขององค์ประกอบบนเว็บเพจ การสร้างแบบจำลองหน้าเว็บเพจ การกำหนดชุดสีของเว็บไซต์ การกำหนดรูปแบบตัวอักษร การออกแบบระบบนำทาง การออกแบบการจัดวางโครงสร้างของเนื้อหาบนเว็บ หลักการออกแบบเว็บเพจเพื่อการตอบสนองต่อขนาดอุปกรณ์แสดงผลที่แตกต่างกัน การสร้างระบบเว็บต้นแบบ

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบเว็บเพจให้สวยงามได้
  2. ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรม Adobe XD สำหรับการออกแบบเว็บเพจได้
  3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการออกแบบเว็บเพจสำหรับการออกแบบเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe XD ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นต้นและขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป​
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

ดร.ภัทราพร วรินทรเวช

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”