โรคสัตว์สู่คน (Zoonosis)

โรคสัตว์สู่คน (Zoonosis)

ผลิตโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

     โรคสัตว์สู่คนจัดเป็นปัญด้านสาธารณสุขระดับโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย เชื้อก่อโรคสัตว์สู่คนอาจมาจากสัตว์เลี้ยง สัตว์ที่ผลิตเพื่อการบริโภค หรือแม้แต่สัตว์ป่าก็ได้ ซึ่งเชื้อที่มักก่อโรคสัตว์สู่คนมักเกิดจากเชื้อกลุ่มแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต เชื้อรา หรือพริออน  สิ่งที่ควรให้ความสำคัญกับโรคเหล่านี้คือ เราจะรับมือในการป้องกันอย่างไร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้นสือการสอนชุดนี้จึงมุ่งเน้นให้ความรู้ที่เข้าใจง่ายต่อการนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันตัวเองจากการติดต่อ การเพิ่มความสามารถในกางสังเกตอาการ และส่งเสริมการวิเคราะห์ผลกระทบของโรคต่อสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของมนุษย์ หวังผลให้ผู้ที่ได้ผ่านการเรียนรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานควบคุม ป้องกันโรคในระดับบุคคลและชุมชนได้

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเส้นทางการติดต่อของโรคสัตว์สู่คนได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายอาการของโรคสัตว์สู่คนเบื้องต้นได้
  3. ผู้เรียนสามารถวางแผนในการป้องกันโรคสัตว์สู่คนได้
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของโรคสัตว์สู่คนได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 65% ขึ้นไป

Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ชั้นกลาง
Target Group นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 65 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

 

ดร.สพ.ญ. รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”