การจัดการและการช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลเกยตื้น

การจัดการและการช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลเกยตื้น

ผลิตโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

การจำแนก ลักษณะกายวิภาค และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล สถานภาพ ภัยคุกคาม และการเกยตื้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล วิธีการช่วยเหลือ การประเมินสุขภาพ การจัดการและปฐมพยาบาล การจับบังคับ การขนส่ง และแนวทางการจัดการสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลเกยตื้น ความสำคัญและแนวทางการอนุรักษ์การอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลในประเทศไทย

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจำแนก ลักษณะกายวิภาค และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล
  2. ผู้เรียนเข้าใจสถานภาพ ภัยคุกคาม และการเกยตื้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบาย วางแผน และแนะนำวิธีการช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลเกยตื้นเบื้องต้นได้
  4. ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และนำไปสู่การส่งเสริมมาตรการการอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลในประเทศไทยได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป​
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

 

อ.สพ.ญ.ชญานิศ ดาวฉาย

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”