การเลี้ยงเฟอเรทสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

การเลี้ยงเฟอเรทสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

ผลิตโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

การเลี้ยงดูเฟอร์เรทเบื้องต้น พฤติกรรมตามธรรมชาติและสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง ความต้องการพื้นฐานในด้านการเลี้ยงดู สถานที่เลี้ยง อาหาร การจับบังคับที่ถูกต้องเหมาะสม การแยกเพศ และ การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคในเฟอร์เรทเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายพฤติกรรมตามธรรมชาติของเฟอร์เรทได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการเลี้ยงดูเฟอร์เรทอย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่เลี้ยง
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการจับบังคับเฟอร์เรทที่ถูกต้อง และสามารถแยกเพศเฟอเรทได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการให้อาหารเฟอร์เรทที่ถูกต้องเหมาะสมได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคในเฟอร์เรทเบื้องต้นได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป​
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

 

ดร.น.สพ.พีรวิชญ์ สะอาดตา

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”