สัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก (ปลาตู้สวยงาม)

สัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก (ปลาตู้สวยงาม)

ผลิตโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

PSU MOOC ชุดนี้จะเสนอสาระสำคัญหรือความรู้สำคัญในการเลี้ยงปลาตู้สวยงาม ซึ่งจัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนชนิดหนึ่งที่มีการจัดการแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียดแก่ผู้เลี้ยงได้ วิชานี้จะเน้นแนวปฏิบัติสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงดู  ชนิดอาหารและวิธีการให้อาหารที่ถูกต้อง การควบคุมคุณภาพน้ำ การจัดการและดูแลสุขภาพเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาโรคสัตว์น้ำ รวมถึงเวชภัณฑ์และสารเคมีขั้นพื้นฐานที่จำเป็นที่ใช้ในการเลี้ยงปลาตู้สวยงาม

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาตู้สวยงาม เช่น วิธีการคัดเลือกปลาสุขภาพดี การดูแลและการเลี้ยง การให้อาหาร การจัดการคุณภาพน้ำในตู้ปลา การสังเกตความผิดปกติและการจัดการสุขภาพปลาตู้เบื้องต้นได้
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงและวางแผนแก้ปัญหาเหล่านั้นได้
  3. ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกจิตใจให้ผ่อนโยน ผ่อนคลายความเครียดได้
  4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปฝึกประสบการณ์เลี้ยงและทำเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group ผู้เลี้ยงปลาสวยงาม เจ้าของฟาร์มปลาสวยงาม นักวิชาการด้านสัตว์น้ำสวยงามทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน นิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

 

ดร. สุณีย์ หวันเหล็ม

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”