กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

ผลิตโดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

รายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) จำนวน 6 ชั่วโมง

เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาทุกคณะทุกวิทยาเขต เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการกระบวนการคิดแบบต่างๆ  เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะด้านการคิดก่อนเข้าสู่ระบบการทำงานจริง
และเพื่อให้นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้ในขณะปฏิบัติงานรวมทั้งออกแบบโครงงานเพื่อขอจบรายวิชาสหกิจศึกษา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดแบบต่างๆ
  2. เพื่อฝึกทักษะด้านการคิดก่อนเข้าสู่ระบบการทำงานจริง
  3. สามารถนำความรู้และทักษะที่ฝึกฝนไปปรับในการทำงาน
  4. สามารถพัฒนาโจทย์โครงงาน วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้ตามที่สถานประกอบการต้องการ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 100%

Length 1 เดือน (ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564)
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Effort รวมทั้งรายวิชาจะได้รับชั่วโมงเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 6 ชั่วโมง
Level ปานกลาง
Target Group นักศึกษาสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ทุกคณะทุกวิทยาเขต  ปีการศึกษา 2/2564 เป็นต้นไปและผู้สนใจ
How To Pass ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนตลอดหลักสูตร
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

 

อาจารย์ศุภณัฐ เพ็ชรรักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต