กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

ผลิตโดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

รายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) จำนวน 6 ชั่วโมง

เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาทุกคณะทุกวิทยาเขต เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการกระบวนการคิดแบบต่างๆ  เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะด้านการคิดก่อนเข้าสู่ระบบการทำงานจริง
และเพื่อให้นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้ในขณะปฏิบัติงานรวมทั้งออกแบบโครงงานเพื่อขอจบรายวิชาสหกิจศึกษา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดแบบต่างๆ
  2. เพื่อฝึกทักษะด้านการคิดก่อนเข้าสู่ระบบการทำงานจริง
  3. สามารถนำความรู้และทักษะที่ฝึกฝนไปปรับในการทำงาน
  4. สามารถพัฒนาโจทย์โครงงาน วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้ตามที่สถานประกอบการต้องการ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 100%

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Effort รวมทั้งรายวิชาจะได้รับชั่วโมงเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 6 ชั่วโมง
Level ปานกลาง
Target Group นักศึกษาสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ทุกคณะทุกวิทยาเขต เป็นต้นไปและผู้สนใจ
How To Pass ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนตลอดหลักสูตร
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

 

อาจารย์ศุภณัฐ เพ็ชรรักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”