การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านแบบบูรณาการ Integrated Care for Home-bound Elderly Subject

การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านแบบบูรณาการ
Integrated Care for Home-bound Elderly Subject

โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้มีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพทางกาย ความเสื่อมถอยในการทำหน้าที่และการประเมิน การป้องกันการหกล้ม การจัดสิ่งแวดล้อม การดูแลด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ปัญหาด้านจิตสังคม ภาวะซึมเศร้าและการประเมิน และการผ่อนคลายด้วยโยคะ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1 : อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพทางกาย และปัญหาด้านจิตสังคม

2 : อธิบายสาเหตุของความเสื่อมถอยในการทำหน้าที่ในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและแนวทางการประเมิน

3 : ระบุแนวทางการป้องกันการหกล้ม การจัดสิ่งแวดล้อม และการดูแลด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน

4 : อธิบายสาเหตุของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและแนวทางการประเมิน

5 : ระบุแนวทางการจัดการปัญหาด้านจิตสังคมด้วยการผ่อนคลายด้วยโยคะ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Length จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์

อาจารย์ฐิติรัตน์ ดิลกคุณานันท์

อาจารย์เพ็ญพิชชา ถิ่นแก้ว

อาจารย์อรชร หลำพรหม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”