การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านแบบบูรณาการ Integrated Care for Home-bound Elderly Subject

การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านแบบบูรณาการ
Integrated Care for Home-bound Elderly Subject

โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้มีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพทางกาย ความเสื่อมถอยในการทำหน้าที่และการประเมิน การป้องกันการหกล้ม การจัดสิ่งแวดล้อม การดูแลด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ปัญหาด้านจิตสังคม ภาวะซึมเศร้าและการประเมิน และการผ่อนคลายด้วยโยคะ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1 : อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพทางกาย และปัญหาด้านจิตสังคม

2 : อธิบายสาเหตุของความเสื่อมถอยในการทำหน้าที่ในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและแนวทางการประเมิน

3 : ระบุแนวทางการป้องกันการหกล้ม การจัดสิ่งแวดล้อม และการดูแลด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน

4 : อธิบายสาเหตุของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและแนวทางการประเมิน

5 : ระบุแนวทางการจัดการปัญหาด้านจิตสังคมด้วยการผ่อนคลายด้วยโยคะ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Length จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์

อาจารย์ฐิติรัตน์ ดิลกคุณานันท์

อาจารย์เพ็ญพิชชา ถิ่นแก้ว

อาจารย์อรชร หลำพรหม