หลักการ ฮาลาล-ฮารอม กับการบริโภค (Halal-Haram Principles and Consumption)

หลักการ ฮาลาล-ฮารอม กับการบริโภค (Halal-Haram Principles and Consumption)

ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ผลิตโดย  สถาบันฮาลาล ร่วมกับ สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริโภคอาหารฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม พฤติกรรมการบริโภคของชาวไทยมุสลิม ความหมายของฮาลาล ฮารอม และขั้นตอนการขอเครื่องหมายฮาลาล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านฮาลาลและฮารอมในอิสลามได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการการบริโภคของมุสลิม
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าทำแบบทดสอบกิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี