ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ (English for Tourist Guides)

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ (English for Tourist Guides)

โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกี่ยวกับรายวิชา

การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และการปฏิบัติงานอาชีพมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
  2. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
  3. จัดหาความรู้และทักษะด้านมัคคุเทศก์และอาชีพที่เกี่ยวข้องให้ตนเอง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผศ.อดิศา เบญจรัตนานนท์