ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ (English for Tourist Guides)

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ (English for Tourist Guides)

โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกี่ยวกับรายวิชา

การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และการปฏิบัติงานอาชีพมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
  2. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
  3. จัดหาความรู้และทักษะด้านมัคคุเทศก์และอาชีพที่เกี่ยวข้องให้ตนเอง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผศ.อดิศา เบญจรัตนานนท์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”