บทเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการ ในกิจกรรม PSU Young GACC

บทเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการ ในกิจกรรม PSU Young GACC

By Global Affairs and Corporate Communication Center (โดย ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร)

เกี่ยวกับรายวิชา

บทเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการ ในกิจกรรม PSU Young GACC จัดทำขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการเขียนข้อเสนอโครงการ การดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสามารถนำเครื่องมือวัดผลที่ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้ง สามารถนำไปบูรณาการเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

เนื้อหาการเรียนรู้:
บทเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการประกอบด้วย 5 เนื้อหาการเรียนรู้ ดังนี้
1. ความรู้พื้นฐานของการเขียนโครงการ
2. เครื่องมือในการออกแบบการดำเนินงาน และเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
3. เทคนิคการบริหารจัดการโครงการ
4. การติดตามและประเมินผลโครงการ
5. การเงินและการบริหารงบประมาณ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. นักศึกษาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการ ในกิจกรรม PSU Young GACC
  2. ช่วยให้การปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

Complete at least 80% of all course tasks. (ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 80% ของหลักสูตร)

Length EP.1 (10.07 minutes) EP.2 (10.57 minutes)
Price Free (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Level Introductory (เบื้องต้น)
Target Group Students (นักศึกษา)
How To Pass Complete more than 80 % (เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80%)
Certificate NO (ไม่มี)

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Global Affairs and Corporate Communication Center (ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร)

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”