สรรสาระภาษาอังกฤษ (Essential English)

สรรสาระภาษาอังกฤษ (Essential English)

โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

โครงสร้างทางไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นสาระสำคัญ การออกเสียง ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยคและข้อความสั้น ๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถจับใจความสำคัญและรายละเอียดจากบทฟังที่ใช้คำศัพท์ระดับพื้นฐานได้
  2. ผู้เรียนสามารถจับใจความสำคัญและรายละเอียดจากบทอ่านที่ใช้คำศัพท์ระดับพื้นฐานได้
  3. ผู้เรียนสามารถบรรยายเรื่องราวในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษอย่างสั้น ๆ โดยใช้คำศัพท์ระดับพื้นฐานในการพูดได้
  4. ผู้เรียนสามารถบรรยายเรื่องราวในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษอย่างสั้น ๆ โดยใช้คำศัพท์ระดับพื้นฐานในการเขียนได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 70%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 30 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.มูนีร แลฮะ

อ.วนิต้า มัสตัน

ดร.พิมพวรรณ ใช้พาณิช

ดร.อัญชนา รักทอง

ดร.สมฤดี คงพุฒ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”