การบริการลูกค้าในหน่วยงานรัฐ (Customer Service in the Public Sector)

การบริการลูกค้าในหน่วยงานรัฐ (Customer Service in the Public Sector)

โดยสาขาการจัดการ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักการและแนวคิดการบริการลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐ  ความแตกต่างการบริการลูกค้าระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การวางแผนและการออกแบบการบริการลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐ เครื่องมือและเทคนิคการบริการลูกค้าสมัยใหม่ ทักษะที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการจัดบริการลูกค้า  การบริการลูกค้าในยุคดิจิทัล การประเมินผลการดำเนินงาน และกรณีศึกษาการบริการลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการการบริการลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐ
  2. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการบริการลูกค้าของหน่วยงานภาครัฐ
  3. ผู้เรียนมีความเข้าใจทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริการลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐ
  4. ผู้เรียนเข้าใจการบริการลูกค้าของหน่วยงานภาครัฐในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
  5. ผู้เรียนสามารถประเมินผลการบริการลูกค้าของหน่วยงานภาครัฐได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.ศักดา ขจรบุญ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”