การบริการลูกค้าในหน่วยงานรัฐ (Customer Service in the Public Sector)

การบริการลูกค้าในหน่วยงานรัฐ (Customer Service in the Public Sector)

โดยสาขาการจัดการ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักการและแนวคิดการบริการลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐ  ความแตกต่างการบริการลูกค้าระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การวางแผนและการออกแบบการบริการลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐ เครื่องมือและเทคนิคการบริการลูกค้าสมัยใหม่ ทักษะที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการจัดบริการลูกค้า  การบริการลูกค้าในยุคดิจิทัล การประเมินผลการดำเนินงาน และกรณีศึกษาการบริการลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการการบริการลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐ
  2. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการบริการลูกค้าของหน่วยงานภาครัฐ
  3. ผู้เรียนมีความเข้าใจทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริการลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐ
  4. ผู้เรียนเข้าใจการบริการลูกค้าของหน่วยงานภาครัฐในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
  5. ผู้เรียนสามารถประเมินผลการบริการลูกค้าของหน่วยงานภาครัฐได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.ศักดา ขจรบุญ