การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Management

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

โดยสาขาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

นิยามการค้าระหว่างประเทศ ความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การเลือกประเทศเป้าหมายและกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ ขั้นตอนการส่งออก พิธีการศุลกากร เอกสารที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการขนส่งสินค้า รูปแบบ Incoterms ที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน รูปแบบตู้คอนเทนรูปแบบการชำระเงินและขั้นตอนการชำระเงิน การบริหารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษาคู่ค้าในกลุ่มประเทศ CLMV

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้
  2. ผู้เรียนประเมินข้อดีข้อเสียของรูปแบบการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้
  3. ผู้เรียนประยุกต์องค์ความรู้ด้านกลยุทธ์การเลือกประเทศเป้าหมายและกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศไปใช้ได้จริง
  4. ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการการส่งออก พิธีการศุลกากร และวิธีการชำระเงินระหว่างประเทศได้
  5. ผู้เรียนสามารถประเมินข้อดีข้อเสียของรูปแบบการขนส่งสินค้าได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.นงค์รัตน์ แสนสมพร

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”