การอยู่ร่วมกันในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

การอยู่ร่วมกันในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ผลิตโดย สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ยอมรับความแตกต่างทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา แต่สามารถปรับตัวเข้าหากัน อยู่ร่วมกันได้และดำเนินชีวิตในวิถีแห่งพหุวัฒนธรรม การแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคคลในชุมชนท้องถิ่น และเกิดการปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนอย่างเป็นกันเอง และอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าอกเข้าใจกันและเคารพซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของการยอมรับสิทธิเสรีภาพระหว่างกัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของสังคมพหุวัฒนธรรมได้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
  2. ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการสร้างความรู้และตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรม
  3. ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างและหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

 

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์

ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา