การอยู่ร่วมกันในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

การอยู่ร่วมกันในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ผลิตโดย สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ยอมรับความแตกต่างทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา แต่สามารถปรับตัวเข้าหากัน อยู่ร่วมกันได้และดำเนินชีวิตในวิถีแห่งพหุวัฒนธรรม การแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคคลในชุมชนท้องถิ่น และเกิดการปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนอย่างเป็นกันเอง และอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าอกเข้าใจกันและเคารพซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของการยอมรับสิทธิเสรีภาพระหว่างกัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของสังคมพหุวัฒนธรรมได้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
  2. ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการสร้างความรู้และตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรม
  3. ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างและหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

 

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์

ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”