เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Technology)

เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Technology)

โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เกี่ยวกับรายวิชา

ระบบเศรษฐกิจพลังงานไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับรถ เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับแหล่งผลิตไฟฟ้า เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เซลล์เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าจากน้ำทะเล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถระบุองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจพลังงานไฮโดรเจนได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะและหลกั การทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับรถได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะและหลักการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะและหลักการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะและหลักการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าจากน้ำเค็ม

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”