เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Technology)

เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Technology)

โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เกี่ยวกับรายวิชา

ระบบเศรษฐกิจพลังงานไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับรถ เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับแหล่งผลิตไฟฟ้า เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เซลล์เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าจากน้ำทะเล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถระบุองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจพลังงานไฮโดรเจนได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะและหลกั การทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับรถได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะและหลักการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะและหลักการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะและหลักการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าจากน้ำเค็ม

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ