บัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting 1)

บัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting 1)

โดย สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

บทบาทของการบัญชีต้นทุน แนวคิดต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุน ระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบต้นทุนงาน ระบบต้นทุนช่วง การบัญชีสำหรับวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีสำหรับเศษวัสดุ สินค้าเสียและมีสินค้ามีตำหนิ  การบัญชีสำหรับผลิตผลร่วมและผลิตผลพลอยได้  ระบบต้นทุนมาตรฐาน  การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต  การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนฐานกิจกรรมและการบริหารสินค้าคงคลัง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายแนวคิดต้นทุนและสามารถจำแนกประเภทต้นทุนตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์
  2. สามารถจำแนกประเภทธุรกิจและจัดทำรายงานตามระบบต้นทุนงานและต้นทุนกระบวนการ
  3. สามารถวิเคราะห์และปันส่วนต้นทุนที่เกิดจากเศษวัสดุ สินค้าเสียและสินค้ามีตำหนิ
  4. สามารถคำนวณและวิเคราะห์ผลต่างวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิตตามหลักต้นทุนมาตรฐาน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.บุญฑริกา ใจกระจ่าง