บัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting 1)

บัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting 1)

โดย สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

บทบาทของการบัญชีต้นทุน แนวคิดต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุน ระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบต้นทุนงาน ระบบต้นทุนช่วง การบัญชีสำหรับวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีสำหรับเศษวัสดุ สินค้าเสียและมีสินค้ามีตำหนิ  การบัญชีสำหรับผลิตผลร่วมและผลิตผลพลอยได้  ระบบต้นทุนมาตรฐาน  การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต  การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนฐานกิจกรรมและการบริหารสินค้าคงคลัง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายแนวคิดต้นทุนและสามารถจำแนกประเภทต้นทุนตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์
  2. สามารถจำแนกประเภทธุรกิจและจัดทำรายงานตามระบบต้นทุนงานและต้นทุนกระบวนการ
  3. สามารถวิเคราะห์และปันส่วนต้นทุนที่เกิดจากเศษวัสดุ สินค้าเสียและสินค้ามีตำหนิ
  4. สามารถคำนวณและวิเคราะห์ผลต่างวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิตตามหลักต้นทุนมาตรฐาน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.บุญฑริกา ใจกระจ่าง

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”