คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life)

คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life)

โดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดและฝึกการคิดเชิงระบบ ฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และคิดบวก การจัดระบบงาน/การจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานและการคิดงานอย่างเป็นระบบในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความเป็นตัวตนภายในและพื้นฐานระบบความคิดที่เป็นนามธรรมของตนเอง
  2. เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะในการสะสมข้อมูลความคิด การประกอบข้อมูลความคิดให้เป็นรูปธรรม
  3. เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิด การจัดทำทำร่างและเชื่อมโยงระบบความคิดให้เป็นรูปธรรมในเบื้องต้น
  4. เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้การคิดงานอย่างเป็นระบบในสถานการณ์ต่าง ๆ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort รวมทั้งรายวิชา 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.อดิศักดิ์ อินทนา

ดร.กาญจนา เหล่าเส็น