คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life)

คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life)

โดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดและฝึกการคิดเชิงระบบ ฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และคิดบวก การจัดระบบงาน/การจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานและการคิดงานอย่างเป็นระบบในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความเป็นตัวตนภายในและพื้นฐานระบบความคิดที่เป็นนามธรรมของตนเอง
  2. เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะในการสะสมข้อมูลความคิด การประกอบข้อมูลความคิดให้เป็นรูปธรรม
  3. เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิด การจัดทำทำร่างและเชื่อมโยงระบบความคิดให้เป็นรูปธรรมในเบื้องต้น
  4. เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้การคิดงานอย่างเป็นระบบในสถานการณ์ต่าง ๆ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort รวมทั้งรายวิชา 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.อดิศักดิ์ อินทนา

ดร.กาญจนา เหล่าเส็น

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”