คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

โดย หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

คำนิยามคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ประเภทของซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์และประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนโปรแกรม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายบทนิยามของซอฟต์แวร์
  2. ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทของซอฟต์แวร์
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
  5. ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทของระบบปฏิบัติการ
  6. ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์
  7. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะพื้นฐานของภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมประเภทต่าง ๆ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Length 3 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์
Effort รวมทั้งรายวิชา 10 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ปานกลาง
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,000 คน
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.จารุทรรศน์ พัฒนพันธ์ชัย