วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Circuits and Electronics)

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Circuits and Electronics)

โดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ การต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทำโครงงาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวต้านทาน การเก็บประจุ ทรานซิสเตอร์ เป็นต้น
  3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสรรค์เป็นโครงงานตามที่โจทย์กำหนดได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 36 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักศึกษาระดับปริญญาโท และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

หัวข้อ รายละเอียด ผู้สอน
วงจรไฟฟ้าเบื่องต้น (Electric Circuit) เรียนออนไลน์/ทำแบบทดสอบ ดร.นพพณ เลิศชูวงศา
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Circuit) เรียนออนไลน์/ทำแบบทดสอบ ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์
การใช้งานอุปกรณ์ไดโอด (Diode) เรียนออนไลน์/ทำแบบทดสอบ อ.ยศวีย์ แก้วมณี
การใช้งานอุปกรณ์ทรานชิสเตอร์ (Transistor) เรียนออนไลน์/ทำแบบทดสอบ อ.วิศรุต จันทระ
การใช้งานอุปกรณ์ออปแอมป์ (OpAmp) เรียนออนไลน์/ทำแบบทดสอบ อ.พัชรี เทพนิมิตร

* แต่ละหัวข้อจะมีการทดสอบหัวข้อละ 20 คะแนน ผู้เรียนจะต้องทำคะแนนให้ได้เกิน 60% จึงจะผ่านและรับใบใบประกาศนียบัตร

อาจารย์ผู้สอน

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์

ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์

อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที

ดร.นพพณ เลิศชูวงศา

อ.พัชรี เทพนิมิตร

อ.ยศวีย์ แก้วมณี

อ.วิศรุต จันทระ