วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Circuits and Electronics)

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Circuits and Electronics)

โดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ การต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทำโครงงาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวต้านทาน การเก็บประจุ ทรานซิสเตอร์ เป็นต้น
  3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสรรค์เป็นโครงงานตามที่โจทย์กำหนดได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 36 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักศึกษาระดับปริญญาโท และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

หัวข้อ รายละเอียด ผู้สอน
วงจรไฟฟ้าเบื่องต้น (Electric Circuit) เรียนออนไลน์/ทำแบบทดสอบ ดร.นพพณ เลิศชูวงศา
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Circuit) เรียนออนไลน์/ทำแบบทดสอบ ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์
การใช้งานอุปกรณ์ไดโอด (Diode) เรียนออนไลน์/ทำแบบทดสอบ อ.ยศวีย์ แก้วมณี
การใช้งานอุปกรณ์ทรานชิสเตอร์ (Transistor) เรียนออนไลน์/ทำแบบทดสอบ อ.วิศรุต จันทระ
การใช้งานอุปกรณ์ออปแอมป์ (OpAmp) เรียนออนไลน์/ทำแบบทดสอบ อ.พัชรี เทพนิมิตร

* แต่ละหัวข้อจะมีการทดสอบหัวข้อละ 20 คะแนน ผู้เรียนจะต้องทำคะแนนให้ได้เกิน 60% จึงจะผ่านและรับใบใบประกาศนียบัตร

อาจารย์ผู้สอน

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์

ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์

อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที

ดร.นพพณ เลิศชูวงศา

อ.พัชรี เทพนิมิตร

อ.ยศวีย์ แก้วมณี

อ.วิศรุต จันทระ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”