การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Research in Educational Technology and Communications)

การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Research in Educational Technology and Communications)

โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

สำรวจการวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทั้งในด้านระเบียบวิธีการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัยการกำหนดปัญหา การออกแบบวิจัย เครื่องมือในการวิจัย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถบอกคุณค่าของการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการวิจัยได้
  3. ผู้เรียนสามารถเขียนเรียบเรียงแหล่งที่มาและแนวทางการกำหนดปัญหาการวิจัยได้
  4. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างเทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างของการวิจัยได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือในการวิจัยได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักศึกษาระดับปริญญาโท และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ. ดร.วิชัย นภาพงศ์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”