การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Research in Educational Technology and Communications)

การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Research in Educational Technology and Communications)

โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

สำรวจการวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทั้งในด้านระเบียบวิธีการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัยการกำหนดปัญหา การออกแบบวิจัย เครื่องมือในการวิจัย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถบอกคุณค่าของการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการวิจัยได้
  3. ผู้เรียนสามารถเขียนเรียบเรียงแหล่งที่มาและแนวทางการกำหนดปัญหาการวิจัยได้
  4. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างเทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างของการวิจัยได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือในการวิจัยได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักศึกษาระดับปริญญาโท และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ. ดร.วิชัย นภาพงศ์