การฟัง-พูด ภาษาเกาหลี 1-2

การฟัง-พูด ภาษาเกาหลี 1-2

โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

การฝึกการสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันตามบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ  เน้นฝึกทักษะการฟัง-พูดเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และหลักการออกเสียง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาเกาหลีระดับเบื้องต้นในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
  2. ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถจับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 70%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจเรียนภาษาเกาหลี และยังไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลี
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dr. CHOI YEOL

ผศ.อรพรรณ จันทร์เทา

Mr. SONG JONG IN

นางสาวจิตรลดา ปริปุนะ
(ผู้ช่วยสอน)

นางสาวณัญญาณัฎฐ์ เสริมสิน
(ผู้ช่วยสอน)

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”