คนกล้าท้าอีสปอร์ต (E-Sport Challenge)

คนกล้าท้าอีสปอร์ต (E-Sport Challenge)

โดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

การบรรยายและกรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาการของอีสปอร์ต สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้วในอุตสาหกรรมเกม สนทนาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของอีสปอร์ต สนทนาและอภิปรายเกี่ยวกับการแข่งขันอีสปอร์ตต่างๆ ในระดับโลก การจัดการแข่งขันอีสปอร์ต นัยแอบแฝงของการเล่นเกมที่ควรระวัง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิวัฒนาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาการของอีสปอร์ต องค์ประกอบที่สำคัญของอีสปอร์ต แนวโน้วในอุตสาหกรรมเกม
  2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถอภิปรายเกี่ยวกับการแข่งขันอีสปอร์ตต่างๆ ในระดับโลก
  3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถจัดการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต
  4. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจนัยแอบแฝงของการเล่นเกมที่ควรระวัง เพื่อสร้างวินัยในการเล่นเกม และให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,000 คน
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

อาจารย์ผู้สอน

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ

ตัวอย่างรายวิชา

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”