คนกล้าท้าอีสปอร์ต (E-Sport Challenge)

คนกล้าท้าอีสปอร์ต (E-Sport Challenge)

โดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

การบรรยายและกรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาการของอีสปอร์ต สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้วในอุตสาหกรรมเกม สนทนาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของอีสปอร์ต สนทนาและอภิปรายเกี่ยวกับการแข่งขันอีสปอร์ตต่างๆ ในระดับโลก การจัดการแข่งขันอีสปอร์ต นัยแอบแฝงของการเล่นเกมที่ควรระวัง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิวัฒนาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาการของอีสปอร์ต องค์ประกอบที่สำคัญของอีสปอร์ต แนวโน้วในอุตสาหกรรมเกม
  2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถอภิปรายเกี่ยวกับการแข่งขันอีสปอร์ตต่างๆ ในระดับโลก
  3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถจัดการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต
  4. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจนัยแอบแฝงของการเล่นเกมที่ควรระวัง เพื่อสร้างวินัยในการเล่นเกม และให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,000 คน
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

อาจารย์ผู้สอน

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ

ตัวอย่างรายวิชา