เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Enlightenment)

เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Enlightenment)

โดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนำเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่างๆ เพื่อให้เราแข่งขันกับชาติต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุคปัจจุบันที่การใช้สมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Wireless Broadband) เช่น 3G, 4G ซึ่งใช้งานได้ง่ายกว่า PC มาก ทำให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง แม้กระทั่งในคนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมาก่อน ซึ่งทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ มากมายในแทบทุกสาขาเศรษฐกิจ การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลโดยตรงต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการธุรกิจผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ที่สามารถจำลองข้อมูลและสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ ตัดสินใจ และวางกลยุทธ์ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียน สู่การทำงานในสภาวะที่เป็นพลวัตของสังคมและสิ่งแวดล้อมได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนานวัตกรรมและปฏิรูปกระบวนการทำงานของภาคธุรกิจ
  2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถอภิปรายเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลในการยกระดับเศรษฐกิจและยกระดับสังคม
  3. เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนและลงมือปฏิบัติการบริหารทรัพยากรขององค์กร

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 24 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

อาจารย์ผู้สอน

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์

ตัวอย่างรายวิชา