เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Enlightenment)

เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Enlightenment)

โดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนำเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่างๆ เพื่อให้เราแข่งขันกับชาติต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุคปัจจุบันที่การใช้สมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Wireless Broadband) เช่น 3G, 4G ซึ่งใช้งานได้ง่ายกว่า PC มาก ทำให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง แม้กระทั่งในคนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมาก่อน ซึ่งทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ มากมายในแทบทุกสาขาเศรษฐกิจ การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลโดยตรงต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการธุรกิจผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ที่สามารถจำลองข้อมูลและสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ ตัดสินใจ และวางกลยุทธ์ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียน สู่การทำงานในสภาวะที่เป็นพลวัตของสังคมและสิ่งแวดล้อมได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนานวัตกรรมและปฏิรูปกระบวนการทำงานของภาคธุรกิจ
  2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถอภิปรายเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลในการยกระดับเศรษฐกิจและยกระดับสังคม
  3. เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนและลงมือปฏิบัติการบริหารทรัพยากรขององค์กร

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 24 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

อาจารย์ผู้สอน

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์

ตัวอย่างรายวิชา

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”