สัตวแพทย์สาธารณสุข 2: สุขศาสตร์การอาหารและอาหารฮาลาล

สัตวแพทย์สาธารณสุข 2: สุขศาสตร์การอาหารและอาหารฮาลาล

โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

สุขศาสตร์การอาหาร ความปลอดภัยของอาหารจากฟาร์มถึงผู้บริโภค ความต้องการด้านอาหารปลอดภัยในระดับสากล กระบวนการฆ่าสัตว์ สุขศาสตร์โรงฆ่าสัตว์ และการแปรรูปเนื้อสัตว์ ปัญหาและการแก้ไขการปนเปื้อน การตกค้างของยา สารเคมี จุลินทรีย์ในอาหารจากสัตว์ การตรวจ และควบคุมคุณภาพอาหาร อาหารจากสัตว์ตามข้อกำหนดอาหารฮาลาล บทบาทของสัตวแพทย์ในกระบวนการแปรรูปอาหารขั้นต้นและขั้นก่อนปรุงบทบาทของสัตวแพทย์ด้านสุขศาสตร์และการอภิบาลอาหาร ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น GMP, HACCP และ ISO เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย การชำแหละซากสัตว์ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและมาตรฐานฮาลาลได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ การจัดสวัสดิภาพของสัตว์ที่ถูกส่งเข้าโรงฆ่า
  3. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น  เนื้อสัตว์ น้ำนม ไข่ น้ำผึ้ง และอาหารทะเล ได้
  4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ น้ำนม ไข่ น้ำผึ้ง และอาหารทะเล ในการวางแนวทางการป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยของอาหารได้
  5. ผู้เรียนสามารถวางแผนควบคุมขั้นตอนการผลิตอาหารปลอดภัยและกระบวนการตรวจสอบอาหารปลอดภัยได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นสูง
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.สพ.ญ.รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน

ดร.สุณีย์ หวันเหล็ม

ดร.สพ.ญ.สกาวพร ประจันตะเสน

นายราชกุล วิริยพรหม