สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ (Practical Phonetics)

สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ (Practical Phonetics)

โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

การฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระ การลงเสียงหนักเบา จังหวะและทำนองเสียงสูงต่ำ เน้นเสียงที่เป็นปัญหาสำหรับคนไทย การฟังเพื่อจำแนกเสียงและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ รวมทั้งการอ่านและเขียนสัทอักษร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจความรู้เบื้องต้น ประโยชน์ของวิชาสัทศาสตร์ และอ่านสัทอักษรสากล (IPA) ใน ภาษาอังกฤษได้
  2. ผู้เรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษตามตำแหน่งเกิดเสียงภาษาอังกฤษ (Places of Articulation) ได้
  3. ผู้เรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษตามลักษณะการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Manners of Articulation) ได้
  4. ผู้เรียนสามารถออกเสียงควบกล้ำ (Consonant Cluster) ในภาษาอังกฤษได้
  5. ผู้เรียนสามารถเข้าใจลักษณะทั่วไปของการออกเสียงสระ (Vowels) ในภาษาอังกฤษได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”