สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ (Practical Phonetics)

สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ (Practical Phonetics)

โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

การฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระ การลงเสียงหนักเบา จังหวะและทำนองเสียงสูงต่ำ เน้นเสียงที่เป็นปัญหาสำหรับคนไทย การฟังเพื่อจำแนกเสียงและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ รวมทั้งการอ่านและเขียนสัทอักษร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจความรู้เบื้องต้น ประโยชน์ของวิชาสัทศาสตร์ และอ่านสัทอักษรสากล (IPA) ใน ภาษาอังกฤษได้
  2. ผู้เรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษตามตำแหน่งเกิดเสียงภาษาอังกฤษ (Places of Articulation) ได้
  3. ผู้เรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษตามลักษณะการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Manners of Articulation) ได้
  4. ผู้เรียนสามารถออกเสียงควบกล้ำ (Consonant Cluster) ในภาษาอังกฤษได้
  5. ผู้เรียนสามารถเข้าใจลักษณะทั่วไปของการออกเสียงสระ (Vowels) ในภาษาอังกฤษได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ