นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation)

นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation)

โดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

การศึกษาทำความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคำว่า “นวัตกรรม” พัฒนาการของนวัตกรรม นโยบายและแผนระดับชาติเกี่ยวกับนวัตกรรม หลักสูตรนวัตกรรมที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของไทยและต่างประเทศ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในองค์กรและภาคส่วนต่าง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม คุณธรรมจริยธรรมของนวัตกร ตลอดจนการริเริ่มสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ“นวัตกรรม” และพัฒนาการของ “นวัตกรรม”
  2. ทราบนโยบายและแผนระดับชาติเกี่ยวกับนวัตกรรม
  3. ศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของไทยและต่างประเทศ
  4. ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และคุณธรรมจริยธรรมของนวัตกร
  5. การริเริ่มสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”