นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation)

นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation)

โดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

การศึกษาทำความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคำว่า “นวัตกรรม” พัฒนาการของนวัตกรรม นโยบายและแผนระดับชาติเกี่ยวกับนวัตกรรม หลักสูตรนวัตกรรมที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของไทยและต่างประเทศ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในองค์กรและภาคส่วนต่าง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม คุณธรรมจริยธรรมของนวัตกร ตลอดจนการริเริ่มสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ“นวัตกรรม” และพัฒนาการของ “นวัตกรรม”
  2. ทราบนโยบายและแผนระดับชาติเกี่ยวกับนวัตกรรม
  3. ศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของไทยและต่างประเทศ
  4. ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และคุณธรรมจริยธรรมของนวัตกร
  5. การริเริ่มสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ