การดูแลรักษาตาเบื้องต้นในสัตว์ (Basic eye care in animal)

การดูแลรักษาตาเบื้องต้นในสัตว์ (Basic eye care in animal)

โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

จักษุวิทยาเบื้องต้นในสัตว์เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางกายวิภาคของตาสัตว์ การตรวจตาและเครื่องมือตรวจตาในสัตว์ การประเมินภาวะตาบอดในสัตว์ การใช้ชีวิตกับสัตว์ตาบอด และการดูแลรักษาตาเบื้องต้นในสัตว์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาค สรีรวิทยา และการมองเห็นของสัตว์
  2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจและอธิบายเบื้องต้น เกี่ยวกับการประเมินความผิดปกติภายนอกและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับระบบจักษุวิทยาในสัตว์ในการประเมินภาวะตาบอดในสัตว์ และสามารถแนะนำการใช้ชีวิตกับสัตว์ตาบอดแก่ผู้อื่นได้
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับดวงตาสัตว์ และวางแผนเบื้องต้นการดูแลสุขภาพดวงตาสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับจักษุวิทยาเบื้องต้นในสัตว์ได้ด้วยตนเอง อันเป็นความรู้จากที่ผู้เรียนได้พบสถานการณ์จริง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.สพ.ญ.ธนวรรณ สร้อยมาลา