การดูแลรักษาตาเบื้องต้นในสัตว์ (Basic eye care in animal)

การดูแลรักษาตาเบื้องต้นในสัตว์ (Basic eye care in animal)

โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

จักษุวิทยาเบื้องต้นในสัตว์เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางกายวิภาคของตาสัตว์ การตรวจตาและเครื่องมือตรวจตาในสัตว์ การประเมินภาวะตาบอดในสัตว์ การใช้ชีวิตกับสัตว์ตาบอด และการดูแลรักษาตาเบื้องต้นในสัตว์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาค สรีรวิทยา และการมองเห็นของสัตว์
  2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจและอธิบายเบื้องต้น เกี่ยวกับการประเมินความผิดปกติภายนอกและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับระบบจักษุวิทยาในสัตว์ในการประเมินภาวะตาบอดในสัตว์ และสามารถแนะนำการใช้ชีวิตกับสัตว์ตาบอดแก่ผู้อื่นได้
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับดวงตาสัตว์ และวางแผนเบื้องต้นการดูแลสุขภาพดวงตาสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับจักษุวิทยาเบื้องต้นในสัตว์ได้ด้วยตนเอง อันเป็นความรู้จากที่ผู้เรียนได้พบสถานการณ์จริง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.สพ.ญ.ธนวรรณ สร้อยมาลา

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”