ระบบฐานข้อมูล ตอนที่ 1 (Database Systems Part 1)

ระบบฐานข้อมูล ตอนที่ 1 (Database Systems Part 1)

โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล ความเป็นเอกภาพของฐานข้อมูล กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์และองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
  2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ
  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เบื้องต้น
  4. เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.สุธิรา พลันสังเกตุ