ระบบฐานข้อมูล ตอนที่ 1 (Database Systems Part 1)

ระบบฐานข้อมูล ตอนที่ 1 (Database Systems Part 1)

โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล ความเป็นเอกภาพของฐานข้อมูล กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์และองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
  2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ
  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เบื้องต้น
  4. เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.สุธิรา พลันสังเกตุ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”