เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

โดย สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

กายวิภาค สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพศผู้และเพศเมียเบื้องต้น การปฏิสนธิ การตั้งท้อง การคลอด การรีดเก็บและการประเมินคุณภาพน้ำเชื้อเบื้องต้น การเหนี่ยวนำการเป็นสัด การผสมเทียม ขั้นตอนการผสมเทียม  การย้ายฝากตัวอ่อน เทคโนโลยีทางระบบสืบพันธุ์อื่นๆที่สำคัญในสัตว์เคี้ยวเอื้อง วิธีการจัดการระบบสืบพันธุ์ที่สำคัญในฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถมีความรู้เกี่ยวกับกายวิภาค สรีรวิทยา และการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.น.สพ.สฤษฏิ์วิชญ์ ปัญญาบริบาลบ์

ดร.สพ.ญ.มานิตา วิทยารัตน์