ศิลปกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ (Southern Folk Art)

ศิลปกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ (Southern Folk Art)

โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้ทั่วไปของภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ดนตรี และการแสดง ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น ชายแดนใต้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับดนตรีและการแสดงท้องถิ่นชายแดนใต้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์รุซณี ซูสารอ

ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”