ศิลปะอิสลาม (Islamic Art)

ศิลปะอิสลาม (Islamic Art)

โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกี่ยวกับรายวิชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา "ศิลปะอิสลาม (Islamic Art)" "ความงามแห่งศรัทธา ศิลปะแห่งอิสลาม"ศิลปะที่อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งศรัทธา อัตลักษณ์แห่งอิสลามที่ส่งผ่านมายังความงามและอยู่บนพื้นฐานแห่งความศรัทธา โดยตีความในเชิงสัญลักษณ์และแสดงออกมาในรูปแบบงานศิลปะที่โดดเด่น ได้แก่งานสถาปัตยกรรมอิสลามต่างๆ ลวดลายของเรขาคณิต (Geometric) แสดงออกถึงความเป็นเอกภาพลวดลายพรรณพฤกษา (Arabesque) อักษรอาหรับประดิษฐ์ (Arabic Calligraphy) ผ่านอารยธรรมอันทรงคุณค่า ยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรอิสลามต่างๆ ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะอิสลาม
  2. ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งในคุณคาของงานศิลปะอิสลาม
  3. ผู้เรียนสามารถประยุกตศาสตรองคความรูดานศิลปะอิสลามไปใชไดในชีวิตประจําวัน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์
Effort รวมทั้งรายวิชา 20 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ปานกลาง
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,000 คน
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผศ.ดร.อัมพร ศิลปเมธากุล

นิสรีน พรหมปลัด

อาจารย์รุซณี ซูสารอ

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”