เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา

เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา
(Photographic Techology for Educational Communications)

โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกี่ยวกับรายวิชา

ทฤษฎีและหลักการในการถ่ายภาพและการผลิตภาพถ่ายการใช้เครื่องมือและการบํารุงรักษาที่ถูกต้อง การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายประเภทต่าง ๆ เพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Theories and principles of photography and photographic material production, photographic equipment operation and maintenance, and application of photographic materials for instruction and communication in human resource development.

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ประเภทของการถ่ายภาพบุคคลได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นในการถ่ายภาพบุคคลได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดองค์ประกอบภาพในการถ่ายภาพแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
  4. เพื่อสร้างคุณลักษณะทางด้านอารมณ์ ศิลปะ และความรักในการถ่ายภาพให้แก่ผู้เรียนได้
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการจัดแสงในการถ่ายภาพได้
  6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล High Key และ Low

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60% ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้วย แบบทดสอบหลังเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60%

Length 2 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์
Effort รวมทั้งรายวิชา 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,000 คน
How To Pass เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 60%
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รศ.ดร.วิชัย นภาพงศ์

อาจารย์ชไมพร อินทร์แก้ว

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”