อาชีพคนไอที (Career of IT)

อาชีพคนไอที (Career of IT)

โดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เกี่ยวกับรายวิชา

ยินดีต้อนรับสู่รายวิชา “อาชีพคนไอที” ซึ่งเนื้อหาจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ หลังจากสิ้นสุดรายวิชานี้ ผู้เรียนสามารถเข้าใจว่ามีอาชีพใดบ้างสามารถทำได้เมื่อเรียนจบด้านไอทีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทักษะที่จำเป็นต้องมีหากต้องประกอบอาชีพด้านนี้ รวมถึงลักษณะขององค์กรที่มีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าบุคลิกภาพของตัวเองนั้นเหมาะสำหรับการทำงานด้านไอทีด้านใด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เข้าใจลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  2. เข้าใจทักษะที่จำเป็นในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ
  3. เข้าใจลักษณะองค์กรที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ
  4. วิเคราะห์ลักษณะงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Length 3 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์
Effort รวมทั้งรายวิชา 10 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ง่าย
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,000 คน
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / การคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”