คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)

โดยการสนับสนุนจาก  โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง“

ผลิตโดย หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

บทนำคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ การทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลักและหน่วยความจำสำรอง อุปกรณ์นำเข้าและแสดงผลข้อมูล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. ผู้เรียนสามารถระบุองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะของหน่วยความจำหลักและหน่วยความจำสำรอง
  5. ผู้เรียนสามารถจำแนกอุปกรณ์นำเข้า และแสดงผลข้อมูล

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Length 3 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์
Effort รวมทั้งรายวิชา 10 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ปานกลาง
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.จารุทรรศน์ แอนริทช์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”