การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย

การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย
(Creative and Modern Presentation Design)

โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

ด้วยการประยุกต์โปรแกรมพื้นฐานอย่าง Microsoft PowerPoint นำไปสู่การออกแบบผลงานเพื่อนำเสนอในระดับสูง เพื่อเกิดความทันสมัยและสร้างสรรค์ กลายเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การทำ Flowchart Animation และ Infographic เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบและนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัยได้
  2. ผู้เรียนสามารถนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint มาออกแบบผลงานนำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย
  3. ผู้เรียนสามารถออกแบบและประยุกต์การนำเสนออย่างสร้างสรรค์และทันสมัยในรูปแบบต่างๆ ได้
Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

นิสรีน พรหมปลัด