การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย

การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย
(Creative and Modern Presentation Design)

โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

ด้วยการประยุกต์โปรแกรมพื้นฐานอย่าง Microsoft PowerPoint นำไปสู่การออกแบบผลงานเพื่อนำเสนอในระดับสูง เพื่อเกิดความทันสมัยและสร้างสรรค์ กลายเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การทำ Flowchart Animation และ Infographic เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบและนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัยได้
  2. ผู้เรียนสามารถนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint มาออกแบบผลงานนำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย
  3. ผู้เรียนสามารถออกแบบและประยุกต์การนำเสนออย่างสร้างสรรค์และทันสมัยในรูปแบบต่างๆ ได้
Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

นิสรีน พรหมปลัด

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”