การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย

การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย

โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

มโนทัศน์กล้ามเนื้อหัวใจตาย การวินิจฉัย การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ การพยาบาลก่อนจำหน่ายผู้ปวย การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ การพยาบาลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการบูรณาการภูมิปัญญาตะวันออกในการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายมโนทัศน์ การวินิจฉัยและหลักการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างองค์รวมได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ การพยาบาลก่อนจำหน่ายผู้ปวย และการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญ และหลักการการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจได้
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างและวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายได้
  5. ผู้เรียนสามารถเลือกและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาตะวันออกในการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายได้
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์
Effort รวมทั้งรายวิชา 30 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ปานกลาง
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,000 คน
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate ไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา

ผศ.ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์

ดร.ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ

พว.สุนันทา สกูลดี

พว.กาญจนา แซ่เฮ้ง

อ.พรพิศ เรืองขจร

อ.ตาณิกา หลานวงศ์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”