คลื่นแสง

คลื่นแสง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นแสง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง คลื่นแสง

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 6

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ จุลินทิพย์ พุทธวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์