Language

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/bgYXet4n6Gs โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับรายวิชา       รูปประโยคพื้นฐานแบบต่างๆ (Basic sentence patterns) การขยายคำนาม (Noun modification) รูปแบบต่าง ๆ การลดรูป Adjective …

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Read More »

เทคนิคการแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

เทคนิคการแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับรายวิชา หลักการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การแปลประเภทงานเขียนประเภทสารคดีและบันเทิงคดี การแปลบทความข่าวและรายงายข่าว ปัญหาในการแปล เทคนิคและแนวทางการแก้ไขการแปล วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ LO2 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เทคนิคการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับคำ ระดับประโยค LO3 …

เทคนิคการแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Read More »

Basic German Communication 1

Basic German Communication 1 โดย คณะวิเทศศึกษา เกี่ยวกับรายวิชา ตัวอักษรระบบการเขียนและการออกเสียง ไวยากรณ์และคำศัพท์พื้นฐาน จำนวนตัวเลขและการนับ การทักทายเบื้องต้น พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งรอบตัว สนทนาเรื่องราวในชีวิตประจำวันอย่างง่าย เช่น การแนะนำตัวเอง        การซื้อขายสินค้า เป็นต้น วัตถุประสงค์การเรียนรู้ …

Basic German Communication 1 Read More »

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน โดย คณะวิเทศศึกษา เกี่ยวกับรายวิชา (ภาษาไทย)  ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสมัครงาน อ่านการเปิดรับงานเปิดจากแหล่งต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัวการฝึกงานการสัมภาษณ์การขยายคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการสมัครงาน (ภาษาอังกฤษ) Practicing English communicative skills relating to job applications, reading job openings …

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน Read More »

ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนพื้นฐาน โดย คณะวิเทศศึกษา เกี่ยวกับรายวิชา ผู้เรียนเพิ่มพูนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจบทความทั่วไปบทความวิชาการอย่างง่าย และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการนำมาใช้ในเชิงวิชาการ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทักษะการเขียนพื้นฐานในระดับประโยคได้อย่างถูกต้องและสามารถสร้างประโยคที่สมบูรณ์ได้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1 : ผู้เรียนสามารถจำแนกรูปแบบประโยคต่าง ๆ ได้ (simple, compound,            …

ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนพื้นฐาน Read More »

การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1

การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 โดย คณะวิเทศศึกษา เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชานี้จะให้ความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งรอบตัว รวมถึงสามารถสนทนาเรื่องราวในชีวิตประจำวันอย่างง่าย เช่น การทักทาย การแนะนำตัวเอง ครอบครัว อากาศ อาหารและเครื่องดื่มการซื้อของและสามารถบอกทิศทางเป็นภาษาฝรั่งเศส                …

การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 Read More »

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ โดย  คณะวิทยาลัยนานาชาติ เกี่ยวกับรายวิชา ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ กำหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ผู้ฟัง การจัดเตรียมเค้าโครงแบบแผนการนำเสนอ การจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอ ภาษากายในการนำเสนองาน English presentation skills; objective setting; audience analysis; preparation and outlines …

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ Read More »

ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน

ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน โดย  คณะวิทยาลัยนานาชาติ เกี่ยวกับรายวิชา การทักทายแนะนำตนเอง บอกเกี่ยวกับตําแหน่งและหน้าที่ๆรับผิดชอบในสำนักงาน คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน การใช้อุปกรณ์สํานักงาน การเบิกอุปกรณ์สำนักงานและแจ้งปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน การสนทนาทางโทรศัพท์ การโทรและรับโทรศัพท์ การรับ-ฝากข้อความทางโทรศัพท์ Learning Outcomes LO1 :  ผู้เรียนสามารถอธิบายแนะนำตัว บอกเกี่ยวกับตำแหน่งและภาระงานที่รับผิดชอบได้ LO2 :  …

ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน Read More »