Education

การอ่านกวีนิพนธ์อังกฤษ

การอ่านกวีนิพนธ์อังกฤษ https://youtu.be/IZ1Ta-apbTw โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับรายวิชา       ในรายวิชาการอ่านกวีนิพนธ์อังกฤษ (English Poetry Reading) ผู้เรียนจะได้ศึกษาลักษณะทั่วไปของคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาอังกฤษ ลักษณะของภาษาที่ใช้ในการประพันธ์กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ การสรรคำ ความหมายโดยตรงและความหมายแฝงของคำ โครงสร้างประโยค ฉันทลักษณ์ การสัมผัสอักษรและสัมผัสสระ …

การอ่านกวีนิพนธ์อังกฤษ Read More »

การยศาสตร์

การยศาสตร์ โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกี่ยวกับรายวิชา ขนาดกายและทรวดทรงของมนุษย์ ท่าทางการทำงานและหน่วยที่ทำงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกจากการประกอบอาชีพ และวิธีการประเมินความเสี่ยงด้าน           การยศาสตร์ Learning Outcomes LO1:  ผู้เรียนสามารถวัดขนาดกายและทรวดทรงได้ LO2:  ผู้เรียนสามารถออกแบบงานและหน่วยที่ทำงานที่ถูกต้องได้ LO3:  ผู้เรียนสามารถออกแบบสื่อแสดงผลและอุปกรณ์ควบคุมในระบบผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรได้ LO4:  ผู้เรียนสามารถอธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกจากการประกอบอาชีพได้ …

การยศาสตร์ Read More »

สนุกกับการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น

สนุกกับการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกี่ยวกับรายวิชา โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีหลายๆรูปแบบสามารถหาคำตอบด้วยการใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสมการเชิงเส้น โดยในทางปฏิบัติการวางแผนเพื่อแก้โจทย์ปัญหานั้น จำเป็นต้องรู้จักรูปแบบทั่วไปและรูปแบบคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นหลายตัวแปร(n สมการ n ตัวแปร)  การแปลงระบบสมการเชิงเส้นทั่วไปเป็นระบบสมการเชิงเส้นในรูปเมทริกซ์  การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น 3 ตัวแปร 3 สมการด้วยการใช้เมทริกซ์เพื่อดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐาน และ วิธีการของเกาส์-จอร์แดน การใช้ software …

สนุกกับการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น Read More »

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสำหรับธุรกิจด้วย Power BI

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสำหรับธุรกิจด้วย Power BI โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกี่ยวกับรายวิชา การนำเสนอข้อมูลในลักษณะ Visualization  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Power BI การนำเข้าข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ การสร้างรายงาน Dashboard การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายด้วย Power BI Learning …

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสำหรับธุรกิจด้วย Power BI Read More »

ทำสไลด์อย่างไรให้ปัง คนฟังไม่ละสายตา

ทำสไลด์อย่างไรให้ปัง คนฟังไม่ละสายตา คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกี่ยวกับรายวิชา หลักการเกี่ยวกับการทำสไลด์เพื่องานนำเสนอ ซึ่งจะปูพื้นฐานตั้งแต่การเลือกสีสไลด์ เลือกคู่สีให้เป็นสีหลักและสีรอง การเลือกใช้ฟอนต์ให้เหมาะกับงานที่นำเสนอ การจัดพื้นที่สไลด์ให้อ่านง่าย การเลือกใช้แผนภูมิแต่ละรูปแบบ และการใช้กราฟเส้นกับงานนำเสนอ Learning Outcomes LO1 : ผู้เรียนสามารถเลือกสีสไลด์ให้เหมาะสมกับงานนำเสนอได้ LO2 : ผู้เรียนสามารถเลือกฟอนต์ให้เหมาะสมกับงานนำเสนอได้ …

ทำสไลด์อย่างไรให้ปัง คนฟังไม่ละสายตา Read More »

การใช้ Microsoft Excel สำหรับการปฏิบัติงานเบื้องต้น

การใช้ Microsoft Excel สำหรับการปฏิบัติงานเบื้องต้น โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel การใช้คีย์ลัด การทางานกับฟังก์ชั่นข้อความและวันที่ การใช้งานฟังก์ชั่นคานวณพื้นฐาน การสร้างกราฟ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1 :  ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของ Microsoft …

การใช้ Microsoft Excel สำหรับการปฏิบัติงานเบื้องต้น Read More »

การสอนโฟนิกส์สำหรับเด็ก

การสอนโฟนิกส์สำหรับเด็ก โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับรายวิชา การเรียนรู้หลักการ ความสำคัญ และประโยชน์ของการเรียนการออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) แนวทาง เทคนิค ขั้นตอนการสอนโฟนิกส์ (Phonics) อย่างเป็นระบบสำหรับเด็กไทย และแนวทางกิจกรรมและสื่อที่ใช้ในการสอนโฟนิกส์ รวมถึงการฝึกออกเสียงตัวอักษร เข้าใจหลักการถอดรหัสเสียง (Sound Decoding) และผสมเสียง …

การสอนโฟนิกส์สำหรับเด็ก Read More »

เทคนิคการเขียนโครงการ

เทคนิคการเขียนโครงการ โดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับรายวิชา หลักคิดและแนวทางในการจัดทำโครงการภาครัฐ ลักษณะของโครงการที่ดี ขั้นตอนการวางแผนการเขียนโครงการ รูปแบบการเขียนโครงการ การตั้งชื่อโครงการและวัตถุประสงค์ การนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ        การกำหนดรูปแบบการประเมินวัดผลโครงการ ปัญหาในการเขียนโครงการ และกรณีศึกษา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการเขียนโครงการตามหลักวิชาการได้ LO2 : …

เทคนิคการเขียนโครงการ Read More »

เทคนิคการจัดทำ CV. และ Portfolio แบบมืออาชีพ

เทคนิคการจัดทำ CV. และ Portfolio แบบมืออาชีพ เกี่ยวกับรายวิชา ทุกวันนี้ การสมัครเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา ตลอดจนการสมัครงาน มีการแข่งขันสูง ผู้สมัครจำเป็นต้องจัดเตรียมประวัติและผลงานของตนเองเพื่อแนะนำให้สถานประกอบการรู้จักในเบื้องต้น ซึ่งการเขียนประวัติส่วนตัว CV และการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จึงมีความจำเป็นและสำคัญมากที่ นักศึกษาและผู้ที่เตรียมตัวสมัครงานจะต้องทำให้ออกมาดีและเป็นมืออาชีพ เพราะมีผลต่อการคัดเลือกเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา …

เทคนิคการจัดทำ CV. และ Portfolio แบบมืออาชีพ Read More »

การวัดผลการปฏิบัติงาน

การวัดผลการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับรายวิชา นิยามและความสำคัญของการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร การใช้ระบบวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการ การออกแบบระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร การนำเอาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรไปใช้ในทางปฏิบัติ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงานได้ LO2 : ผู้เรียนสามารถจำแนกการวัดผลการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ได้ LO3 : ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรได้ LO4 : ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการวัดผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ …

การวัดผลการปฏิบัติงาน Read More »