Art & Culture

ตัดต่อง่ายๆ ด้วย Movavi

ตัดต่อง่ายๆ ด้วย Movavi https://youtu.be/Y50F3XGEHxg โดยการสนับสนุนจาก  โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง“ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับรายวิชา   …

ตัดต่อง่ายๆ ด้วย Movavi Read More »

แนะนำโปรแกรมบันทึกเสียงและตัดต่อเสียงยอดนิยม

แนะนำโปรแกรมบันทึกเสียงและตัดต่อเสียง https://youtu.be/DFMc7p2IHpw โดยการสนับสนุนจาก  โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง“ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับรายวิชา       …

แนะนำโปรแกรมบันทึกเสียงและตัดต่อเสียงยอดนิยม Read More »

ตัจวีด 1 (ฐานกำเนิดและคุณลักษณะอักษรอัลกุรอาน)

ตัจวีด 1 (ฐานกำเนิดและคุณลักษณะอักษรอัลกุรอาน) https://youtu.be/fOr-DMjc564 โดย คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับรายวิชา       ความหมายของตัจวีด ประวัติความเป็นมา และความสำคัญของตัจวีด หุกุมและกฏเกณฑ์ต่างๆในการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้อง ตรงตามหลักการอ่านและคำสอนของนบีและตามหลักภาษาอาหรับ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1 : ผู้เรียนสามารถ …

ตัจวีด 1 (ฐานกำเนิดและคุณลักษณะอักษรอัลกุรอาน) Read More »

กฎหมายอิสลาม

กฎหมายอิสลาม โดย คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับรายวิชา       ความหมายของกฎหมายอิสลาม กำเนิดและพัฒนาการของกฎหมายอิสลาม ฐานะและบทบาทของกฎหมายอิสลามในยุคต่างๆ รวมทั้งศึกษาสำนักแนวคิดต่างๆของกฎหมายอิสลาม โดยเน้นไปที่สำนักแนวคิดของท่านอิหม่ามชาฟิอีย์ที่มีการใช้ในบริบทของประเทศไทย และกระประยุกต์ใช้กฎหมายอิสลามกับประเด็นร่วมสมัย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1 : ผู้เรียนสามารถ อธิบายความหมายและความเป็นมาของกฎหมายอิสลามนำไปสู่การปฏิบัติใช้ที่ถูกต้องLO2 : …

กฎหมายอิสลาม Read More »

หลักการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบบ้านพักอาศัย

หลักการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบบ้านพักอาศัย โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับรายวิชา       หลักการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบบ้านพักอาศัย : ขนาดส่วนมนุษย์ (Human Scale) การวิเคราะห์ผู้ใช้งาน (User Analysis) การวิเคราะห์ที่ตั้ง (Site Analysis) การวิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอย …

หลักการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบบ้านพักอาศัย Read More »

พลเมืองที่ดี

พลเมืองที่ดี โดย คณะศิลปศาสตร์ เกี่ยวกับรายวิชา บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองการจัดระเบียบทางสังคม การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1:  ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจในสถานภาพ บทบาท ตามกฎระเบียบ และ            …

พลเมืองที่ดี Read More »

จิต(วิทยา)ดีชีวีมีสุข

จิต(วิทยา)ดีชีวีมีสุข โดย คณะศิลปศาสตร์ เกี่ยวกับรายวิชา การศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เอื้อให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อันจะเอื้อให้เกิดความสุขในการดำเนินชีวิต ผ่านแนวคิดแรงจูงใจที่อธิบายถึงสิ่งที่ผลักดันให้บุคคลเกิดการกระทำ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แนวคิดการรับรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจว่าบุคคลสามารถมีมุมมองที่แตกต่างกัน   อันจะส่งผลให้เกิดความยอมรับหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ LO2 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมตนเองและผู้อื่น LO3 …

จิต(วิทยา)ดีชีวีมีสุข Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดย  ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ คณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับรายวิชา การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ การฝึกทักษะภาษาอาหรับผ่านตัวอย่างบทสนทนาภาษาอาหรับ และการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1 : ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ LO2 : ผู้เรียนสามารถท่องจำคำศัพท์และประโยคสำคัญในตัวอย่างบทสนทนาภาษาอาหรับ LO3 : …

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ Read More »

วรรณคดีวิจักษ์ (Literary Appreciation)

วรรณคดีวิจักษ์ (Literary Appreciation) เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชา 417-222: Literary Appreciation (วรรณคดีวิจักษ์) เป็นวิชาเอกบังคับสำหรับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นทักษะการอ่าน การตีความ การวิเคราะห์ และการประเมินค่างานเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้โครงสร้างของภาษาร้อยกรองและภาษาร้อยแก้วที่เน้นศิลปะการประพันธ์ในระดับสูง การใช้ภาษาความเปรียบ โวหารภาพพจน์ การใช้จินตภาพ การใช้ฉันทลักษณ์ เป็นต้น …

วรรณคดีวิจักษ์ (Literary Appreciation) Read More »