NIZAMREE NIMA

อินทรีย์เคมี

อินทรีย์เคมี เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเคมี เรื่อง เคมีอินทรีย์ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียน เรื่อง เคมีอินทรีย์ เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา Length Price Level Target Group How To Pass Certificate 9 …

อินทรีย์เคมี Read More »

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา Length Price Level Target Group How To Pass Certificate 5.5 …

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Read More »

สารชีวโมเลกุล

สารชีวโมเลกุล เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา Length Price Level Target Group How To Pass Certificate 4 …

สารชีวโมเลกุล Read More »

สมดุลเคมี

สมดุลเคมี เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเคมี เรื่อง สมดุลเคมี วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียน เรื่อง สมดุลเคมี เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา Length Price Level Target Group How To Pass Certificate 5 …

สมดุลเคมี Read More »

พันธะเคมี

พันธะเคมี เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียน เรื่อง พันธะเคมี เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา Length Price Level Target Group How To Pass Certificate 8.5 …

พันธะเคมี Read More »

ปริมาณสารสัมพันธ์

ปริมาณสารสัมพันธ์ เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียน เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา Length Price Level Target Group How To Pass Certificate 10.5 …

ปริมาณสารสัมพันธ์ Read More »

โครงสร้างอะตอม

โครงสร้างอะตอม เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอม วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียน เรื่องโครงสร้างอะตอม เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา Length Price Level Target Group How To Pass Certificate 11 ชั่วโมงการเรียนรู้ …

โครงสร้างอะตอม Read More »

คลื่นแสง

คลื่นแสง เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นแสง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียน เรื่อง คลื่นแสง เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา Length Price Level Target Group How To Pass Certificate 6 …

คลื่นแสง Read More »

คลื่นเสียง

คลื่นเสียง เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นเสียง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียน เรื่อง คลื่นเสียง เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา Length Price Level Target Group How To Pass Certificate 3 …

คลื่นเสียง Read More »

ฟิสิกส์อะตอม

ฟิสิกส์อะตอม เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียน เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา Length Price Level Target Group How To Pass Certificate 3.5 …

ฟิสิกส์อะตอม Read More »