Life Long Learning

Play Video

We’re all lifelong learners

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขับเคลื่อนการศึกษาทุกช่วงวัย ส่งเสริมการนำความรู้สู่สาธารณะ มุ่งเน้นการทำประโยชน์เพื่อสังคม พร้อมพัฒนาหลักสูตรและระบบให้มีความเข้มแข็ง รองรับผู้ที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองในทุกช่วงวัย

ช่วงวัยเรียนมัธยมศึกษา
ช่วงวัยเรียนอุดมศึกษา
ช่วงวัยทำงาน
ช่วงวัยเกษียณ
Play Video

We’re all lifelong learners

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขับเคลื่อนการศึกษาทุกช่วงวัย ส่งเสริมการนำความรู้สู่สาธารณะ มุ่งเน้นการทำประโยชน์เพื่อสังคม พร้อมพัฒนาหลักสูตรและระบบให้มีความเข้มแข็ง รองรับผู้ที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองในทุกช่วงวัย

ช่วงวัยเรียนมัธยมศึกษา
ช่วงวัยเรียนอุดมศึกษา
ช่วงวัยทำงาน
ช่วงวัยเกษียณ
THAI MASSAGE Part 1

Health

Price : $150 USD
THAI MASSAGE Part 2

Health

Price : $150 USD

MySchool

หมวดหมู่รายวิชา
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
Education and Innovative Learning Academy (EILA)
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 (LRC-1)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Office Phone
+66 (0) 7428 9213