การใช้งานโปรแกรม LOOM

การใช้งานโปรแกรม LOOM

โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

โปรแกรม LOOM เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ง่าย เหมาะกับผู้ใช้งานมือใหม่ สามารถบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมกับภาพจากกล้องเว็บแคม และอัพโหลดขึ้นบนระบบคลาวน์ของ LOOM ได้ทันที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถทราบถึงความสามารถของโปรแกรม Loom เบื้องต้น
  2. ผู้เรียนสามารถรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม Loom เพื่อบันทึกวีดีโอ โดยใช้ Loom แบบที่เป็น Chrome Extension
  3. ผู้เรียนสามารถรู้ถึงวิธีการใช้งาน Loom แบบ Desktop Application

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1.5 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ